©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III.4. КОНСТАТАЦИИ ОТ АНАЛИЗА НА ефективността - Доклад Проект: „Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево

III.4. КОНСТАТАЦИИ ОТ АНАЛИЗА НА ефективността


Настоящата част има за задача да систематизирате основните констатации от анализа на ефективност от дейността на общинска администрация Троян. Основните констатации са:

 1. Мисията на общината не е посочена в нито един действащ стратегически/ планов и програмен документ или нормативен акт. По-голяма част от служителите в администрацията обвързват мисията като подробно описание на структурата и функциите на отделните звена. Основната причина се крие в липсата на съответствие и ясна връзка между стратегическото планиране и ежедневната им работа. В тази връзка е необходимо да се предприемат стъпки за идентифициране и дефиниране на разпознаваема и осмислена от служителите мисията на администрацията. В допълнение, за спазване на принципите за добро управление е прeпоръчително мисията на общинска администрация Троян да бъде публикувана и в интернет страницата на общината.

 2. За периода 2007-2013 г. е налична визия за развитие дефинирана в Общинския план за развитие. Анализът по отношение на съответствие на документите показва наличие на логическа връзка между визията на ОПР на община Троян и секторните стратегически и програмни документи, при които имаме дефинирана визия. За действащите стратегически документи е необходимо да се предприемат стъпки за определяне на визията в конкретната област на политика, като се спазва изискването за съгласуваност и логическа обвързаност между документите от различни йерархични нива. За подобряване на качеството на процеса на стратегическо планиране е необходимо структурата на стратегическите, плановите и програмните документи да бъде съобразено с одобрената Методология за стратегическо планиране в Р. България.

 3. Налице е съответствие между дългосрочните цели определящи развитието на общината;

 4. Анализът на обезпеченост на областите на политика по ЗМСМА показва пълно обезпечаване на всички политики със стратегически и планови документи при съгласуваност между тях.

 5. Анализът отчита пропуски в изградената система за планиране, по отношение на краткосрочните цели в йерархичното им конкретизиране. В общината няма устойчива практика за поставяне на годишни цели на администрацията в съответствие с чл. 33а от ЗА. В този смисъл е необходима ясна система / процедура, чрез която да се определят годишните цели и да извършва тяхното разпределение по конкретните звена от администрацията. Препоръчваме от 2014 г. да се въведе практика за полагане на годишните цели, като в изпълнение на чл.8, ал.2 от ЗА, секретарят на община следва да отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.

 6. Процесът на целеполагане на годишни цели на администрацията следва да бъде съобразено с модела SMART и ясно да се посочва връзката със секторните документи. Препоръчваме при определяне на годишните цели да се ползва стандартна матрица за поставяне на ежегодни цели в изпълнителната власт, което се прави съобразно Методологията за стратегическо планиране и е показана в настоящия доклад;

 7. Съществува добра практика за обсъждане на планираните дейности за текущата година, като е необходимо решенията да намерят отражение във формализиран годишен план на всички звена в администрацията, подчинен на общо разбиране и форма.

 8. Въведена е положителна практика за съставяне на годишни планове за отделните звена (дирекции / отдели) от общинска администрация. Липсва обаче утвърдена форма за полагане на целите за отделните звена. Значителна част от заложените дейности в годишните планове на отделните звена са формулирани общо и/или представляват рутинна дейност описана в Устройствения правилник на общината и не са конкретни за съответната година. Нито една от приоритетите и дейностите не отговаря на правилото за SMART, базирано на направената оценка.

 9. Съставените годишни плановете са обвързани единствено с Програмата за управление на общината за периода 2011 -2015 г. Не се прави връзка със „секторните“ общински стратегически документи. Обвързаността с Програмата за управление, е довело до пренасяне на приоритетите и дейностите от програмата към годишните планове, които трудно могат да бъдат класифицирани като цели на звеното.

 10. В годишните планове липсват, очакваните резултати, респективно не са заложени съответните индикатори и измерими стойности, чрез които да се проследи до каква степен са постигнати предварително заложените намерения. По този начин не може да се разполага със систематизирана информация за поставените цели и получените резултати и въз основа на това, на вземане на стратегически управленски решения.

 11. С оглед на констатациите по отношение на годишните планове на отделните звена, препоръчваме ползване на стандартна матрица, която да осигури и по-лесно проследяване на постигнатите резултати и дава възможност за оценка на ефективността от дейността на отделното административно звено и последващо отчитане на годишните цели на администрацията. Препоръчваме целите на отделните звена да не са повече от 5, като по този начин се осигури възможност за концентрация на ресурси (материални, финансови и човешки);

 12. При изготвяне на работните планове на отделните служители на ръководни и експертни позиции в голямата си част се открива препокриване с длъжностните характеристики. В този смисъл е нарушена връзката с годишните планове на звената от администрацията и стратегическите цели.

 13. Отчитаме, че общината има въведени добри практики по отношение на годишната отчетност на изпълнение на стратегическите документи – ОПР на общината, Програма за управление на общината и по конкретните области на политика. В същото време е необходимо използването на точни цели и индикатори по областите на политики в общината, като по този начин ще се подобри контрола за тяхното постигане.

 14. По отношение на системата за отчетност считаме, че следва да се въведат два периода за отчитане на постигането на годишните цели на общината и звената –междинен (шестмесечен) и годишен. Шестмесечният следва да служи за отчитане на напредъка по изпълнение на годишните цели и възможност за вземане на корективни мерки за постигане им при необходимост.

 15. Необходими са целенасочени обучения за ръководители в областта на целеполагането, за да се гарантира качествен процес на стратегическо планиране в общината.

На базата на констатациите от анализа, коректното измерване на ефективността на дейността на общинската администрация на община Троян е трудно осъществимо, именно поради липсата на ясна система за полагане на измерими цели, формулиране на коректни индикатори и ясна система за отчитане на постигнатите резултати. Независимо от това, следва да се отбележат усилията на общинска администрация Троян през последната година за въвеждане на стратегическия подход при управление и изпълнение на дейността в администрацията.
?


iii-fsl--gnn-hrkt--.html

iii-fsl--naxivan-erkn.html

iii-fsl--verg.html

iii-fsl-m--rsulzadnn.html

iii-fsl-qtsad-thlkszlyn.html