©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III-5. Правила относно възникването и прекратяването на членство в МИРГ

III-5. Правила относно възникването и прекратяването на членство в МИРГ


Правилата относно членството в МИРГ и връзката на членовете с групите и организациите, чиито представители те се явяват, бяха разработени в процес на консултиране между партньорите и потенциалните учредители при разработване на Устав на МИРГ. При разработването и утвърждаване на правилата за членство, партньорите се водеха от следното:

 • Спазване на изискванията на Наредба 15 от 21.05.2010 г. на МЗХ

 • Гарантиране на възможност за развитие на МИРГ като отворена динамична организация

 • Ангажиране и включване на членове база на реална мотивация и конкретен принос за участие

 • Възможност за участие в живота на организацията на организации, които работят активно в територията на рибарската област

Правила относно възникване на членство

Членството в МИРГ според Устава на Сдружението може да бъде

редовно (пълноправно) и асоциирано.

Асоциираните членове не са пълноправни членове на Сдружението, но имат възможност да консултират и да бъдат активно консултирани във връзка с дейността на МИРГ както и задължения да предоставят конкретен принос.

Според ч

л. 24 от Устава

на организацията редовни (пълноправни) членове могат да бъдат:

 • физически лица или еднолични търговци, юридически лица, осъществяващи дейността си в сектор „Рибарство” и в други социално-икономически сектори:

 • сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейността си в сектор „Рибарство” и в други социално-икономически сектори

 • общини и публични организации от територията на съответната МИРГ.

Всички редовни (пълноправни) членове трябва да отговарят условието за постоянен адрес за физическите лица или седалище за юридическите лица на територията на рибарската област «Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат» както и на всички други условия в съответствие с Наредба 15 от 21 май, 2010 г. (вж. Чл.24, (2)).

Според чл.26 от Устава на МИРГ нови редовни (пълноправни) членове на СДРУЖЕНИЕТО, се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба по образец, подадена до Управителния съвет, която съдържа изявление, че приемат и ще спазват Устава на СДРУЖЕНИЕТО. Молбата се придружава от всички документи, доказващи изпълнение на условията за членство. Управителният съвет е органът, който прави преглед на документите и представя предложението на ОС. При отхвърляне на молбата за членство от Общото събрание нова молба може да бъде подадена не по-рано от шест месеца. Членството се счита за възникнало след положително решение на Общото събрание, към датата на заплащането на дължимия за съответния период до края на годината членски внос.

За разлика от редовните членове, асоциираните членове не могат да избират и да бъдат избирани в органите на Сдружението както и да участват с глас в решения от правомощията на тези органи

.

Според чл. 27. от Устава

,

асоциирани членове могат да бъдат физически лица или еднолични търговци, юридически лица, осъществяващи дейността си в сектор „Рибарство” и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейността си в сектор „Рибарство” и които работят на територията на РО. Асоциирани членове отговарящи на условията за членство, се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба по образец, подадена до Управителния съвет, която съдържа изявление, че приемат и ще спазват Устава на СДРУЖЕНИЕТО и документи, доказващи изпълнение на условията за асоциирано членство.

 • Уставът на организацията в съответствие с Наредба 15 и ЗЮЛНЦ не поставя строги ограничителни условия за членство и праг за брой членове. Напротив създава максимално различни механизми за включване и участие в групата. Партньорството цели на бъде колкото може по - богато като интереси и сектори които са представени.

 • Основното очакване и мисия на партньорите в МИРГ е да бъдат мост и канал за информиране с организациите, членовете и лицата, които те представляват и с които работят, да ги информират за действията на МИРГ, което да има помогне в разработването на проекти съответстващи на целите на РО както и да предоставят информация в МИРГ от тях, така че формирането на посоката на действие и стратегическите решения в максимална степен да се базират на реална обратна връзка със заинтересованите страни.

Правила относно прекратяване на членство

Всеки член може да напусне доброволно СДРУЖЕНИЕТО след подаване на писмена молба най-малко един месец предварително и след уреждане на всички финансови взаимоотношения.

Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен:


 1. при неплащане на членския внос за съответната календарна година, за която се дължи;

 2. при грубо и системно нарушаване на Устава;

 3. при осъществяване на дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Предложение за изключване на член може да бъде направено от всеки член на СДРУЖЕНИЕТО. Изключването се извършва с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО като предложеният за изключване член не взема участие при гласуването.

Уставът на Сдружението регламентира и правила за прекратяване на членство на член управителния орган – УС. Той може да бъде прекратен предсрочно в случаите на трайна и продължителна невъзможност за изпълнение на функциите му, при три последователни безпричинни неявявания на заседания на УС, при неизпълнение на решенията на ОС и УС, действия против интересите на СДРУЖЕНИЕТО и при лична молба за освобождаване.

Тези клаузи ясно дават ясна представа за изискванията и очакванията към ангажираността и ефективното участие на партньорите в УС.
Съотношения на участниците в публично-частното партньорство (членове на МИРГ) по видове показатели:

?


iii-international-127.html

iii-international-131.html

iii-international-136.html

iii-international-140.html

iii-international-145.html