1 2 3 4 5 6 7 8

III-bo’lim: Atom-emission spectral - Navoiy texnika-iqtisodiyot kasb-hunar kolleji

bet2/8
Sana17.08.2017
Hajmi0.61 Mb.

III-bo’lim: Atom-emission spectral 

tahlil 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Atomning tuzilishi. 

 

 

 

 

3.2 

Atom spektorlarining kelib chiqishi. 

 

 

 

 

 

3.3 

Davriy sistema va atomspektorlari. 

 

 

 

 

3.4 

Atomizatsiya va 

bug‟lanish.Qo‟zg‟olish zonasida 

zarrachalar urilishi. 

 

 

 

 

3.5 

Spektrchiziqlariningintensivligi. 

 

 

 

 

3.6 

Yoy manbalari.Yoy razryadga 

probalarni kiritish.Yoydagi bug‟lanish. 

2   

 

 

 

 

3.7 


Alanga-emission tahlil manbai analitik 

va spectral xossalari. 

   

 

 

 

3.8 


Spektral asboblar 

klassifikatsiyasi,filtrlanadigan disperse. 

  2 

 

 

 

3.9 


Spektral asboblar prinsepial sxemasi. 

 

 

 

 

 

3.10 

Fotoplastinka-spektrografda yorug‟lik 

qabul qiluvchisi. 

  2 

 

 

 

3.11 


Steloskoplar va stilometrlar, ular 

konstruksiyasi. 

  2 

 

 

 

 

3.12 


Sifat tahlil usulining klassifikatsiyasi. 

 

 

 

 

3.13 

Spektrogrammalar olinishi. 

 

 

 

 

 

3.14 

Elementlarning oxirgi 

chiziqlari.Qo‟zg‟atilish zonasiga 

priborlarni kiritish. 

 

 

 

 

3.15 

Sifat tahlilidaginatijalar olish. 

 

 

 

 3.16 

Miqdoriy va yarim miqdoriy tahlil. 

2   

 

 

 

3.17 


Absolyut intensivlik chiziqlar 

o‟lchanilishi va konsentratsiya 

aniqlanishi. 

 

 

 

 

 

3.18 

Olovli atom-emission spectral tahlil. 

 

 

 

 

3.19 

Miqdoriy tahlil xatolari. 

 

 

 

 

 

 

 

IV-bo’lim. 

Atom- 

absorbsion 

spektral 

tahlil 

va 

atom- 

flourissentspektral tahlil.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

Atom -absorbsion spektral tahlil 

 

 

 

 

4.2 

Absorbsion tahlil o‟tkazish. 

 

 

 

 

 

4.3 

Atom-absorbsion 

spektrometrlar 

prinsepial sxemasi. 

 

 

 

 

4.4 

Konstruksiyasi. Atomitizatsiya. 

 

 

 

 

 

4.5 

Bir va ikki nurli spektrometrlar. 

 

 

 

 

 

4.6 

Graduirovik grafiklar. 

 

 

 

 

 

4.7 

Miqdoriy atom absorbsion tahlil. 

 

 

 

 

 

 

V-bo’lim.Yutilish spektori bo’yicha 

molekulyar tahlil.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

Molekular yutish spektorlarning kelib 

chiqishi. 

2   

 

 

 

5.2 


Aylanish va tebranma spektorlari. 

 

 

 

 

 

5.3 

Absorbsion spektroskopiya 

asboblarining asosiy qisimlari. 

2   

 

 

 

5.4 


Nurni qabul qiluvchi moslama. 

 

 

 

 

 

5.5 

Sifat tahlili. 

 

 

 

 

 

5.6 

IQ  spektorlarning  miqdoriy  tahlil 

usullari. 

  2 

 

 

 

5.7 


Optimal sharoitlarni tanlash. 

 

 

 

 

5.8 

UB(ultrabinafsha)va 

yutiluvchi 

ko‟rinish spektorlari tahlili. 

 

 

 

 

5.9 

Individual modda tahlili. 

 

 

 

 

 

5.10 

Aralashgan moddalar tahlili. 

 

 

 

 

 

 

Jami: 

140 

64 

60 

16 

 

 

70 

 

 

 

O’quv fani (moduli) ning har bir mavzulari bo’yicha mazmuni. 

 

1-Labaratoriya ishi: 

Fotoelementlar,ichki va tashqi fotoeffektga asoslanganligi.

 

1.1.

 

Mavzu bo’yicha o’quvchi bilishi kerak:  

 Fotoeffekt hodisasi, fotoelement, monoxromatorlar, lyuminessent qonunlari; 

1.2. Mavzu bo’yicha o’quv axborot mazmuni: 

Fotoelementlar ichki va tashqi fotoeffektiga 

asoslanganligi.      Fotoelektrokolorimetrlar tuzilishi va ishlatilishi.Turli 

fotoelektrokolorimetrlar.O`lchash metodikasi.Fotometrik tahlil usulida texnika xavfsizligi. 

-Fotoelektrolorometrik usulida modda aniqlash ; 

- Fotoeffekt; 

-fotoeffekt qonunlari; 

1.3. O’qitish vositalari:  - didaktik materiallar va ko‟rgazmali qurollar: kimyodan rangli plakatlar to‟plami,slaydlar to‟plami, turli 

xil tarqatmalar 

- AKT va o‟qitishning texnik vositalari: kompyuter 

-  texnologik  jihozlar,  stendlar,  maketlar,  asboblar,  materiallar  va  boshqalar:  moddalar  molekulalarini 

namoyish  qilish  doskasi  va  to„plami,  kimyoviy  reaktivlar  to„plami,  o„qituvchi  va  o‟quvchilar  uchun 

laboratoriya tajribalari o„tkazish shisha asboblar va anjomlar to„plamlari 

 

1.4. Foydalaniladigan asosiy va qo’shimcha adabiyotlar  ro’yxati:

 

1.  G‟.Rajabov,  B.  Haqberdiyev,  N.  Pardaboyev,  M.  F.  Yulayev    Kimyo  fanidan      O‟rta  maxsus  kasb-

hunar ta‟limi muassasalarida “Laboratoriya ishlarini o‟tkazish” bo‟yicha uslubiy qo‟llanma . Toshkent – 

2006. 


2. I.A.Toshev, I.I.Ismoilov, R.R.Ro‟ziyev, A.T.Jalilov. «Anorganik kimyodan laboratoriya mashg‟ulotlari 

”, T:. “O‟qituvchi” 2004 yil 4-13 betlar  

3.  Z.Q.Qodirov,A.G.Muftaxov,Sh.Q.Norov.  “Anorganik  kimyodan  amaliy  mashg‟ulotlar”,  Toshkent-

1996 yil 5-23 betlar. 

 4.M.M.Abdulhayeva.  Kimyo,  Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  o‟quvchilari  uchun  o‟quv 

qo‟llanma, Toshkent- 2011 yil 5-60 betlar 

Internet elektron saytlar: 

1.

www.bilim.uz

 

2.

www.test.uz

 

3.www. pedagog.uz 

4. 

www.ziyonet.uz

 

 

2.Mavzu: Nefelometrik va turbodimetrik tahlil usuli. 

2.1. Mavzu bo’yicha o’quvchi bajara olishi kerak: 

- metodning mohiyati; 

- ishlatish sohalari; 

2.2. Mavzu bo’yicha o’quv axborot mazmuni: 

     Refraktometrik analiz usuli tekshirilayotgan 

moddaning sindirish ko`rsatkichini aniqlashga asoslangan.Bu usulda tekshirilayotgan sistemaning 

turli  tarkibli  aniq  konsentratsiyali  standart  eritmalarining  sindirish  ko`rsatkichi  aniqlanib 

darajalash grafigi tuziladi.

 

2.3. O’qitish vositalari:  

- didaktik materiallar va ko‟rgazmali qurollar: kimyodan rangli plakatlar to‟plami,slaydlar to‟plami, turli 

xil tarqatmalar 

- AKT va o‟qitishning texnik vositalari: kompyuter 

-  texnologik  jihozlar,  stendlar,  maketlar,  asboblar,  materiallar  va  boshqalar:  moddalar  molekulalarini 

namoyish  qilish  doskasi  va  to„plami,  kimyoviy  reaktivlar  to„plami,  o„qituvchi  va  o‟quvchilar  uchun 

laboratoriya tajribalari o„tkazish shisha asboblar va anjomlar to„plamlari 

 

2.4. Foydalaniladigan asosiy va qo’shimcha adabiyotlar  ro’yxati:

 

1.  G‟.Rajabov,  B.  Haqberdiyev,  N.  Pardaboyev,  M.  F.  Yulayev    Kimyo  fanidan      O‟rta  maxsus  kasb-

hunar ta‟limi muassasalarida “Laboratoriya ishlarini o‟tkazish” bo‟yicha uslubiy qo‟llanma . Toshkent – 

2006. 


2. I.A.Toshev, I.I.Ismoilov, R.R.Ro‟ziyev, A.T.Jalilov. «Anorganik kimyodan laboratoriya mashg‟ulotlari 

”, T:. “O‟qituvchi” 2004 yil 4-13 betlar  

3.  Z.Q.Qodirov,A.G.Muftaxov,Sh.Q.Norov.  “Anorganik  kimyodan  amaliy  mashg‟ulotlar”,  Toshkent-

1996 yil 5-23 betlar. 

 4.M.M.Abdulhayeva.  Kimyo,  Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  o‟quvchilari  uchun  o‟quv 

qo‟llanma, Toshkent- 2011 yil 5-60 betlar 

Internet elektron saytlar: 

1.

www.bilim.uz

 

2.

www.test.uz

 

3.www. pedagog.uz 

4. 

www.ziyonet.uz

 

Mustaqil ish:

Nefelometrik va turbodimetrik tahlil usulidan test tuzib topshirish.

 

3. Labaratoriya ishi: Yorug’lik tarqalish intinsefligining turli faktorlarga boliqligi. Reyley  

tenglamasi.

 

3.1. Mavzu bo’yicha o’quvchi bajara olishi kerak: 

- refraktometrning tuzilishi; 

  - ishlash prinsipi; 

3.2. Mavzu bo’yicha o’quv axborot mazmuni: 

Refraktometr IRF-22 optik tuzilishi va ishlash 

prinsipi.Refraktometr IRF-22 suyuq va qattiq moddalarni bevosita sindirish ko`rsatkichini aniqlashga 

asoslangan.Refraktometr quyidagi qismlardan iborat : 1- korpus, 2- o`lchov boshchasi , 3- quruvchi 

truba hisoblash shkalasi bilan. 

3.3. O’qitish vositalari:  

- didaktik materiallar va ko‟rgazmali qurollar: kimyodan rangli plakatlar to‟plami,slaydlar to‟plami, turli 

xil tarqatmalar 

- AKT va o‟qitishning texnik vositalari: kompyuter 

-  texnologik  jihozlar,  stendlar,  maketlar,  asboblar,  materiallar  va  boshqalar:  moddalar  molekulalarini 

namoyish  qilish  doskasi  va  to„plami,  kimyoviy  reaktivlar  to„plami,  o„qituvchi  va  o‟quvchilar  uchun 

laboratoriya tajribalari o„tkazish shisha asboblar va anjomlar to„plamlari 

 

3.4. Foydalaniladigan asosiy va qo’shimcha adabiyotlar  ro’yxati:

 

1.  G‟.Rajabov,  B.  Haqberdiyev,  N.  Pardaboyev,  M.  F.  Yulayev    Kimyo  fanidan      O‟rta  maxsus  kasb-

hunar ta‟limi muassasalarida “Laboratoriya ishlarini o‟tkazish” bo‟yicha uslubiy qo‟llanma . Toshkent – 

2006. 


2. I.A.Toshev, I.I.Ismoilov, R.R.Ro‟ziyev, A.T.Jalilov. «Anorganik kimyodan laboratoriya mashg‟ulotlari 

”, T:. “O‟qituvchi” 2004 yil 4-13 betlar  

3.  Z.Q.Qodirov,A.G.Muftaxov,Sh.Q.Norov.  “Anorganik  kimyodan  amaliy  mashg‟ulotlar”,  Toshkent-

1996 yil 5-23 betlar. 

 4.M.M.Abdulhayeva.  Kimyo,  Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  o‟quvchilari  uchun  o‟quv 

qo‟llanma, Toshkent- 2011 yil 5-60 betlar 

Internet elektron saytlar: 

1.

www.bilim.uz

 

2.

www.test.uz

 

3.www. pedagog.uz 

4. 

www.ziyonet.uz

 

 

 

4.  Mаvzu:Nefelomrtrdagi miqdoriy tahlil.

 

4.1. Mavzu bo’yicha o’quvchi bajara olishi kerak: 

- refraktometrning tuzilishi; 

  - ishlash prinsipi; 

4.2.  Mavzu  bo’yicha  o’quv  axborot  mazmuni:  

Refraktometr  IRF-22  optik  tuzilishi  va  ishlash 

prinsipi.Refraktometr  IRF-22  suyuq  va  qattiq  moddalarni  bevosita  sindirish  ko`rsatkichini  aniqlashga 

asoslangan.Refraktometr quyidagi qismlardan iborat : 1- korpus, 2- o`lchov boshchasi , 3- quruvchi truba 

hisoblash shkalasi bilan. 

4.3. O’qitish vositalari:  

- didaktik materiallar va ko‟rgazmali qurollar: kimyodan rangli plakatlar to‟plami,slaydlar to‟plami, turli 

xil tarqatmalar 

- AKT va o‟qitishning texnik vositalari: kompyuter 

-  texnologik  jihozlar,  stendlar,  maketlar,  asboblar,  materiallar  va  boshqalar:  moddalar  molekulalarini 

namoyish  qilish  doskasi  va  to„plami,  kimyoviy  reaktivlar  to„plami,  o„qituvchi  va  o‟quvchilar  uchun 

laboratoriya tajribalari o„tkazish shisha asboblar va anjomlar to„plamlari 

 

4.4. Foydalaniladigan asosiy va qo’shimcha adabiyotlar  ro’yxati:

 

1.  G‟.Rajabov,  B.  Haqberdiyev,  N.  Pardaboyev,  M.  F.  Yulayev    Kimyo  fanidan      O‟rta  maxsus  kasb-

hunar ta‟limi muassasalarida “Laboratoriya ishlarini o‟tkazish” bo‟yicha uslubiy qo‟llanma . Toshkent – 

2006. 


2. I.A.Toshev, I.I.Ismoilov, R.R.Ro‟ziyev, A.T.Jalilov. «Anorganik kimyodan laboratoriya mashg‟ulotlari 

”, T:. “O‟qituvchi” 2004 yil 4-13 betlar  

3.  Z.Q.Qodirov,A.G.Muftaxov,Sh.Q.Norov.  “Anorganik  kimyodan  amaliy  mashg‟ulotlar”,  Toshkent-

1996 yil 5-23 betlar. 

 4.M.M.Abdulhayeva.  Kimyo,  Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  o‟quvchilari  uchun  o‟quv 

qo‟llanma, Toshkent- 2011 yil 5-60 betlar 

Internet elektron saytlar: 

1.

www.bilim.uz

 

2.

www.test.uz

 

3.www. pedagog.uz 

4. 


www.ziyonet.uz

 

 

Mustaqil ish:

Nefelomrtrdagi miqdoriy tahlilga doir referat yozish. 

5. Labaratoriya ishi: Nefelometrning optik tuzilishi . 

5.1. Mavzu bo’yicha o’quvchi bajara olishi kerak: 

- metodning mohiyati; 

- ishlatish sohalari; 

5.2. Mavzu bo’yicha o’quv axborot mazmuni: 

     Refraktometrik analiz usuli tekshirilayotgan 

moddaning sindirish ko`rsatkichini aniqlashga asoslangan.Bu usulda tekshirilayotgan sistemaning 

turli tarkibli aniq konsentratsiyali standart eritmalarining sindirish ko`rsatkichi aniqlanib darajalash 

grafigi tuziladi. 

5.3. O’qitish vositalari:  

- didaktik materiallar va ko‟rgazmali qurollar: kimyodan rangli plakatlar to‟plami,slaydlar to‟plami, turli 

xil tarqatmalar 

- AKT va o‟qitishning texnik vositalari: kompyuter 

-  texnologik  jihozlar,  stendlar,  maketlar,  asboblar,  materiallar  va  boshqalar:  moddalar  molekulalarini 

namoyish  qilish  doskasi  va  to„plami,  kimyoviy  reaktivlar  to„plami,  o„qituvchi  va  o‟quvchilar  uchun 

laboratoriya tajribalari o„tkazish shisha asboblar va anjomlar to„plamlari 

 

5.4. Foydalaniladigan asosiy va qo’shimcha adabiyotlar  ro’yxati:

 

1.  G‟.Rajabov,  B.  Haqberdiyev,  N.  Pardaboyev,  M.  F.  Yulayev    Kimyo  fanidan      O‟rta  maxsus  kasb-

hunar ta‟limi muassasalarida “Laboratoriya ishlarini o‟tkazish” bo‟yicha uslubiy qo‟llanma . Toshkent – 

2006. 


2. I.A.Toshev, I.I.Ismoilov, R.R.Ro‟ziyev, A.T.Jalilov. «Anorganik kimyodan laboratoriya mashg‟ulotlari 

”, T:. “O‟qituvchi” 2004 yil 4-13 betlar  

3.  Z.Q.Qodirov,A.G.Muftaxov,Sh.Q.Norov.  “Anorganik  kimyodan  amaliy  mashg‟ulotlar”,  Toshkent-

1996 yil 5-23 betlar. 

 4.M.M.Abdulhayeva.  Kimyo,  Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  o‟quvchilari  uchun  o‟quv 

qo‟llanma, Toshkent- 2011 yil 5-60 betlar 

Internet elektron saytlar: 

1.

www.bilim.uz

 

2.

www.test.uz

 

3.www. pedagog.uz 

4. 

www.ziyonet.uz

 

 

6.Mavzu: Nefelometrning ishlash prinsepi. 

6.1. Mavzu bo’yicha o’quvchi bajara olishi kerak: 

- metodning mohiyati; 

- ishlatish sohalari; 

6.2. Mavzu bo’yicha o’quv axborot mazmuni: 

     Refraktometrik analiz usuli tekshirilayotgan 

moddaning sindirish ko`rsatkichini aniqlashga asoslangan.Bu usulda tekshirilayotgan sistemaning turli 

tarkibli aniq konsentratsiyali standart eritmalarining sindirish ko`rsatkichi aniqlanib darajalash grafigi 

tuziladi. 

6.3. O’qitish vositalari:  

- didaktik materiallar va ko‟rgazmali qurollar: kimyodan rangli plakatlar to‟plami,slaydlar to‟plami, turli 

xil tarqatmalar 

- AKT va o‟qitishning texnik vositalari: kompyuter 

-  texnologik  jihozlar,  stendlar,  maketlar,  asboblar,  materiallar  va  boshqalar:  moddalar  molekulalarini 

namoyish  qilish  doskasi  va  to„plami,  kimyoviy  reaktivlar  to„plami,  o„qituvchi  va  o‟quvchilar  uchun 

laboratoriya tajribalari o„tkazish shisha asboblar va anjomlar to„plamlari 

 

6.4. Foydalaniladigan asosiy va qo’shimcha adabiyotlar  ro’yxati:

 

1.  G‟.Rajabov,  B.  Haqberdiyev,  N.  Pardaboyev,  M.  F.  Yulayev    Kimyo  fanidan      O‟rta  maxsus  kasb-

hunar ta‟limi muassasalarida “Laboratoriya ishlarini o‟tkazish” bo‟yicha uslubiy qo‟llanma . Toshkent – 

2006. 


2. I.A.Toshev, I.I.Ismoilov, R.R.Ro‟ziyev, A.T.Jalilov. «Anorganik kimyodan laboratoriya mashg‟ulotlari 

”, T:. “O‟qituvchi” 2004 yil 4-13 betlar  

3.  Z.Q.Qodirov,A.G.Muftaxov,Sh.Q.Norov.  “Anorganik  kimyodan  amaliy  mashg‟ulotlar”,  Toshkent-

1996 yil 5-23 betlar.  4.M.M.Abdulhayeva.  Kimyo,  Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  o‟quvchilari  uchun  o‟quv 

qo‟llanma, Toshkent- 2011 yil 5-60 betlar 

Internet elektron saytlar: 

1.

www.bilim.uz

 

2.

www.test.uz

 

3.www. pedagog.uz 

4. 

www.ziyonet.uz

 

Mustaqil ish:

Nefelometrning ishlash prinsepiga doir boshqotirma tuzish. 

 

7.Mаvzu:Lyuminessent tahlil usuli. 

7.1. Mavzu bo’yicha o’quvchi bajara olishi kerak: 

-Konduktometrik tahlil usulini; 

- titrlash usullarini; 

7.2.  Mavzu  bo’yicha  o’quv  axborot  mazmuni:  

Konduktometriya  eritmalarning  elektr 

o‟tkazuvchanligini  o‟lchashga  asoslangan.  Agar  modda  eritmasiga  2  ta  elektrod  tushirib,  ularga 

potensiallar ayirmasi berilsa, eritma orqali tok o‟ta boshlaydi. 

7.3. O’qitish vositalari:  

- didaktik materiallar va ko‟rgazmali qurollar: kimyodan rangli plakatlar to‟plami,slaydlar to‟plami, turli 

xil tarqatmalar 

- AKT va o‟qitishning texnik vositalari: kompyuter 

-  texnologik  jihozlar,  stendlar,  maketlar,  asboblar,  materiallar  va  boshqalar:  moddalar  molekulalarini 

namoyish  qilish  doskasi  va  to„plami,  kimyoviy  reaktivlar  to„plami,  o„qituvchi  va  o‟quvchilar  uchun 

laboratoriya tajribalari o„tkazish shisha asboblar va anjomlar to„plamlari 

 

7.4. Foydalaniladigan asosiy va qo’shimcha adabiyotlar  ro’yxati:

 

1.  G‟.Rajabov,  B.  Haqberdiyev,  N.  Pardaboyev,  M.  F.  Yulayev    Kimyo  fanidan      O‟rta  maxsus  kasb-

hunar ta‟limi muassasalarida “Laboratoriya ishlarini o‟tkazish” bo‟yicha uslubiy qo‟llanma . Toshkent – 

2006. 


2. I.A.Toshev, I.I.Ismoilov, R.R.Ro‟ziyev, A.T.Jalilov. «Anorganik kimyodan laboratoriya mashg‟ulotlari 

”, T:. “O‟qituvchi” 2004 yil 4-13 betlar  

3.  Z.Q.Qodirov,A.G.Muftaxov,Sh.Q.Norov.  “Anorganik  kimyodan  amaliy  mashg‟ulotlar”,  Toshkent-

1996 yil 5-23 betlar. 

 4.M.M.Abdulhayeva.  Kimyo,  Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  o‟quvchilari  uchun  o‟quv 

qo‟llanma, Toshkent- 2011 yil 5-60 betlar 

Internet elektron saytlar: 

1.

www.bilim.uz

 

2.

www.test.uz

 

3.www. pedagog.uz 

4. 

www.ziyonet.uz

 

Mustaqil ish:

Lyuminessent tahlil usuli test tuzib topshirish. 

 

8.  Labaratoriya  ishi:  Fotolyuminessensiyada  moddaning  bevosita  shu’lalanishi  va  va  uni 

shulalanadigan holatga o’tkazish. 

8.1. Mavzu bo’yicha o’quvchi bajara olishi kerak: 

-Konduktometrik tahlil usulini; 

- titrlash usullarini; 

8.2. 

Mavzu  bo’yicha  o’quv  axborot  mazmuni:  

Konduktometriya  eritmalarning  elektr 

o‟tkazuvchanligini  o‟lchashga  asoslangan.  Agar  modda  eritmasiga  2  ta  elektrod  tushirib,  ularga 

potensiallar ayirmasi berilsa, eritma orqali tok o‟ta boshlaydi. 

8.3. O’qitish vositalari:  

- didaktik materiallar va ko‟rgazmali qurollar: kimyodan rangli plakatlar to‟plami,slaydlar to‟plami, turli 

xil tarqatmalar 

- AKT va o‟qitishning texnik vositalari: kompyuter 

-  texnologik  jihozlar,  stendlar,  maketlar,  asboblar,  materiallar  va  boshqalar:  moddalar  molekulalarini 

namoyish  qilish  doskasi  va  to„plami,  kimyoviy  reaktivlar  to„plami,  o„qituvchi  va  o‟quvchilar  uchun 

laboratoriya tajribalari o„tkazish shisha asboblar va anjomlar to„plamlari 

 

8.4. Foydalaniladigan asosiy va qo’shimcha adabiyotlar  ro’yxati:

 

1.  G‟.Rajabov,  B.  Haqberdiyev,  N.  Pardaboyev,  M.  F.  Yulayev    Kimyo  fanidan      O‟rta  maxsus  kasb-

hunar ta‟limi muassasalarida “Laboratoriya ishlarini o‟tkazish” bo‟yicha uslubiy qo‟llanma . Toshkent – 

2006. 

2. I.A.Toshev, I.I.Ismoilov, R.R.Ro‟ziyev, A.T.Jalilov. «Anorganik kimyodan laboratoriya mashg‟ulotlari 

”, T:. “O‟qituvchi” 2004 yil 4-13 betlar  

3.  Z.Q.Qodirov,A.G.Muftaxov,Sh.Q.Norov.  “Anorganik  kimyodan  amaliy  mashg‟ulotlar”,  Toshkent-

1996 yil 5-23 betlar. 

 4.M.M.Abdulhayeva.  Kimyo,  Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  o‟quvchilari  uchun  o‟quv 

qo‟llanma, Toshkent- 2011 yil 5-60 betlar Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iiimrhl---azrbaycan.html

iiinternational-100.html

iiinternational-105.html

iiinternational-11.html

iiinternational-114.html