1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 42

III Fəsil. Diplomatik xidmət keçmə - Həcər Adil qızı Qasımova Elmi redaktor: h e. d., dos. MƏMMƏdov r. F

bet34/42
Sana24.09.2017
Hajmi4.58 Kb.
TuriDərslik

III Fəsil. Diplomatik xidmət keçmə 


 

Maddə 12. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik 


xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən 


şəxslərin vəzifə yerdəyişmələri və vəzifələrinin əvəz edilməsi 


12.1. Diplomatik xidmət  əməkdaşlarının və  diplomatik xidmət 
orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən şəxslərin vəzifə 
yerdəyişmələri ixtisas, peşə hazırlığı  və rotasiya prinsipləri nəzərə 
alınmaqla, xidməti zərurətlə əlaqədar həyata keçirilir. 
12.2. Vakant vəzifələrin 
əvəz edilməsi Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilir. 
 

Maddə 13. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik  


xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini  


həyata keçirən şəxslərin rotasiyası 


13.1. Diplomatik xidmət orqanlarında  əməkdaşların rotasiyası 
Azərbaycan Respublikasının  

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 
tərəfindən həyata keçirilir. 
13.2. Rotasiya çərçivəsində diplomatik xidmət  əməkdaşları  və 
diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata 
keçirən  şəxslər peşəkar hazırlıqları  və ixtisasları  nəzərə alınmaqla, 
Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyinə  və ya 
konsulluğuna işə  təyin oluna və ya öz fəaliyyətlərini  

müvafiq icra 


hakimiyyəti orqanında

 həyata keçirə bilərlər. 
13.3. Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyində 
 
386
 
387

Maddə 15. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik  


və ya konsulluğunda fəaliyyəti başa çatmış diplomatik xidmət 
əməkdaşı  və  diplomatik xidmət orqanının inzibati-texniki xidmətini 
həyata keçirən  şəxs yenidən diplomatik nümayəndəliyə  və ya 
konsulluğa işə  təyin olunmazdan əvvəl  

müvafiq icra hakimiyyəti 


orqanında

 bir qayda olaraq, azı bir il işləməlidir. 

xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyatını həyata  


keçirən şəxslərin ali təhsil və elm müəssisələrinə göndərilməsi 


15.1. Diplomatik xidmət  əməkdaşları  və diplomatik xidmət 
orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslər öz 
razılıqları ilə peşəkar hazırlıq və ixtisasartırma və yaxud elmi 
tədqiqat aparılması üçün Azərbaycan Respublikasında və ya digər 
ölkələrdə yerləşən ali təhsil və elmi müəssisələrə müvəqqəti olaraq 
göndərilə bilərlər. 
13.4. Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyinin 
başçısı  təyin olunmuş  şəxsin müvafiq dövlətdə  və ya beynəlxalq 
təşkilatda fasiləsiz müddəti, bir qayda olaraq, beş  ildir.  Bu  müddət 
Azərbaycan Respublikasının  

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 
tərəfindən uzadıla bilər. 
15.2.  İxtisasartırma və  ya  elmi  ezamiyyət başa çatdıqdan sonra 
diplomatik xidmət  əməkdaşı  əvvəl olduğu vəzifədən aşağı olmayan 
diplomatik vəzifəyə təyin edilir. 
13.5. Digər diplomatik xidmət  əməkdaşlarının və  diplomatik 
xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən 
şəxslərin müvafiq diplomatik nümayəndəliklərdə 
və ya 
konsulluqlarda fasiləsiz iş müddəti üç ildən artıq olmamalıdır. Bu 
müddət, xidməti zərurətlə  əlaqədar və diplomatik xidmət 
əməkdaşının və  diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki 
xidmətini həyata keçirən  şəxslərin razılığı ilə  

müvafiq icra 


hakimiyyəti orqanı

  tərəfindən bir ildən artıq olmayan müddətə 
uzadıla bilər. 
 

Maddə 16. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik  


xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini  


həyata keçirən şəxslərin imtiyaz və immunitetləri 


Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət  əməkdaşları  və 
diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata 
keçirən  şəxslər xaricdə  işlədikləri dövrdə beynəlxalq hüquq 
normalarına uyğun olaraq diplomatik nümayəndəliyin heyətinin 
üzvləri üçün müəyyən olunmuş imtiyaz və immunitetlərdən istifadə 
edirlər. 
13.6. Diplomatik xidmət  əməkdaşının və  diplomatik xidmət 
orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslərin 
Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyinə  və ya 
konsulluğuna işə getməkdən üzürlü səbəblər olmadan imtina etməsi 
intizam pozuntusu hesab edilir və intizam tənbeh tədbirinin tətbiqi 
üçün əsasdır. 
 

Maddə 17. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik  


xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata  


keçirən şəxslərin vəzifələri 


 
Diplomatik xidmət  əməkdaşları  və  diplomatik xidmət 
orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçiriən şəxslər xaricdə 
işlədikləri dövrdə olduqları dövlətin qanun və qaydalarına hörmət 
bəsləməyə, üzərlərinə qoyulmuş  vəzifələri yerinə yetirməyə, 
Azərbaycan Respublikasını layiqincə təmsil etməyə borcludurlar. 

Maddə 14. Xidməti attestasiya 


14.1. Diplomatik xidmət  əməkdaşları  və  diplomatik xidmət 
orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslər 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada üç ildə bir dəfədən çox 
olmayaraq xidməti attestasiya keçirlər. 
 
14.2. Diplomatik nümayəndəliyə və ya konsulluğa işə təyin olunmuş 
diplomatik xidmət  əməkdaşları  və  diplomatik xidmət orqanlarının 
inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslər xidməti attestasiyanı 
Azərbaycan Respublikasına qayıtdıqdan sonra keçirlər. 

Maddə 18. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik  


xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini  


həyata keçirən şəxslərin geri çağırılması 


14.3. Xidməti attestasiyanın keçirilməsi qaydaları Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir. 
18.1. Azərbaycan Respublikasının diplomatik 
nümayəndəliklərində  və konsulluqlarında işləyən diplomatik xidmət 
əməkdaşları  və diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki 

 


 
388
 
389

xidmətini həyata keçirən  şəxslər Azərbaycan Respublikasının və ya 
olduqları dövlətin qanunvericiliyinə görə məsuliyyət doğuran əməllər 
törətməkdə  təqsirli bilindikdə, habelə Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyində  nəzərdə tutulmuş digər hallarda vaxtından  əvvəl 
geri çağrıla bilərlər. 
 

Maddə 21. Diplomatik nümayəndəliklərdə işlədikləri dövrdə  


diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən  


təminatlar və kompensasiyalar 


21.1. Diplomatik xidmət  əməkdaşlarına və  onlarla birlikdə 
yaşayan ailə üzvlərinə  (ər, arvad, 18 yaşına qədər uşaqlar və 18 
yaşdan yuxarı əmək qabiliyyəti olmayan uşaqlar) təminatlar, xidmət 
şəraitinin mürəkkəbliyi, xidmət keçməklə bağlı risk, habelə müvafiq 
xarici dövlətin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla verilir. 
18.2. Diplomatik xidmət  əməkdaşlarının və  diplomatik xidmət 
orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslərin 
vaxtından  əvvəl geri çağrılmasına, onlarla birlikdə yaşayan ailə 
üzvlərinin yuxarıda göstərilən  əməllərin törədilməsində  təqsirli 
bilinməsi də əsas ola bilər. 
21.2. Diplomatik xidmət əməkdaşları və onlarla birlikdə yaşayan 
ailə üzvləri (ər, arvad, 18 yaşına qədər uşaqlar və 18 yaşdan yuxarı 
əmək qabiliyyəti olmayan uşaqlar) müvafiq tibbi xidmətlə  təmin 
olunurlar. 

Maddə 19. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik  


xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  


şəxslərin məsuliyyəti 


21.3. Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyinə 
və ya konsulluğuna işə  təyin olunan, habelə Azərbaycan 
Respublikasının diplomatik nümayəndəliyində  və ya konsulluğunda 
fəaliyyətini başa çatdırıb Azərbaycan Respublikasına qayıdan 
diplomatik xidmət  əməkdaşının və  onunla birlikdə yaşayan ailə 
üzvlərinin (ər, arvad, 18 yaşına qədər uşaqlar və 18 yaşdan yuxarı 
əmək qabiliyyəti olmayan uşaqlar) müvafiq nəqliyyat xərcləri dövlət 
hesabına ödənilir. 
Diplomatik xidmət  əməkdaşları  və diplomatik xidmət 
orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslər 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəy-
yən edilmiş hallarda və qaydada məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. 
 

IV Fəsil. Diplomatik xidmətin təchizatı, təminatlar və ödəmələr, 


diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik xidmət  


orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  


21.4. Ödənilən illik məzuniyyət və ya diplomatik xidmət  əməkdaşı 
ilə birlikdə yaşayan onun ailə üzvlərindən (ər, arvad, 18 yaşına qədər 
uşaqlar və 18 yaşdan yuxarı əmək qabilliyəti olmayan uşaqlar) birinin 
ölümü ilə  əlaqədar, Azərbaycan Respublikasının diplomatik nüma-
yəndəliyində  və ya konsulluğunda işləyən diplomatik xidmət 
əməkdaşının və  onunla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinin (ər, arvad, 18 
yaşına qədər uşaqlar və 18 yaşdan yuxarı  əmək qabiliyyəti olmayan 
uşaqlar) Azərbaycan Respublikasına gəlməsi və  işlədiyi dövlətə 
qayıtması üçün nəqliyyat xərcləri müvafiq qaydada ödənilir. 

şəxslərin maddi və sosial təminatı 


 

Maddə 20. Diplomatik xidmətin maliyyə  


təminatı və maddi-inzibati təchizatı 


20.1. Diplomatik xidmət orqanları sisteminin vahid maliyyə 
təminatı dövlət büdcəsinin vəsaitləri, habelə Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hallarda və 
qaydada digər mənbələr hesabına həyata keçirilir. 
20.2. Diplomatik xidmət orqanlarının fəaliyyətinin maddi-tə-
sərrüfat təchizatı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 
müəyyən edilmiş hallarda və qaydada digər mənbələr hesabına 
həyata keçirilir. 
21.5. Diplomatik xidmət əməkdaşı və onunla birlikdə yaşayan ailə 
üzvləri (ər, arvad, 18 yaşına qədər uşaqlar və 18 yaşdan yuxarı əmək 
qabiliyyəti olmayan uşaqlar), onun tutduğu vəzifə və yerli şərait nəzərə 
alınmaqla, xaricdə yaşayışları ilə təmin olunmalıdırlar. 
20.3. Diplomatik xidmət orqanlarının Azərbaycan 
Respublikasının  ərazisində  və xaricdə dövlət mülkiyyətində olan 
əmlak üzərində sahiblik istifadə  və  sərəncam hüququ Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş 
qaydada həyata keçirilir. 
21.6. Diplomatik xidmət  əməkdaşının ümumtəhsil məktəbində 
oxuyan ailə üzvlərinin təhsil haqqı dövlət tərəfindən ödənilir. 
21.7. Hərbi və ya mülki münaqişələr və yaxud fəlakətlər və digər 
fövqəladə hallar baş verdikdə, Azərbaycan Respublikasının 
 
390
 
391

Maddə 23. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik  


diplomatik nümayəndəliklərinin və ya konsulluqlarının və onların 
təhlükəsizliyi üçün qorxu yarandıqda,  

müvafiq icra hakimiyyəti 


orqanları

 diplomatik xidmət  əməkdaşlarının və onlarla birlikdə 
yaşayan ailə üzvlərinin  (ər, arvad, 18 yaşına qədər uşaqlar və 18 
yaşdan yuxarı  əmək qabiliyyəti olmayan uşaqlar)  təhlükəsizliyinin 
təmin olunması və qorunması üçün zəruri tədbirlər görür. 

xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  


şəxslərin əməyinin ödənilməsi 


23.1. Azərbaycan Respublikasının  ərazisində  işləyən diplomatik 
xidmət 
əməkdaşlarının 
əməyinin ödənilməsi Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 
21.8. Xaricdə  işlədiyi dövrdə öz xidməti vəzifələrini yerinə 
yetirərkən diplomatik xidmət  əməkdaşına və ya onunla birlikdə 
yaşayan ailə üzvlərinə  (ər, arvad, 18 yaşına qədər uşaqlar və 18 
yaşdan yuxarı  əmək qabiliyyəti olmayan uşaqlar)  dəymiş  zərər 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 
qaydada ödənilir. Diplomatik xidmət  əməkdaşının və diplomatik 
xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxsin 
və  onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinin (ər, arvad, 18 yaşına 
qədər uşaqlar və 18 yaşdan yuxarı  əmək qabiliyyəti olmayan 
uşaqlar)  cəsədinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və 
bununla bağlı xərclər dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. 
23.2. Xaricdə  işləyən diplomatik xidmət  əməkdaşlarının və dip-
lomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən 
şəxslərin  əməyinin ödənilməsi, habelə maddi və maliyyə  təminatı, 
olduqları dövlətin sosial-iqtisadi və maddi-məişət  şəraiti nəzərə 
alınmaqla Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq həyata keçirilir. 
23.3. Rotasiya qaydasında xaricə ezamiyyətə göndərilən dip-
lomatik xidmət  əməkdaşlarının və diplomatik xidmət orqanlarının 
inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslərin Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanında aldıqları  əmək 
haqqının 50 faizi saxlanılır. 
23.4. Rotasiya qaydasında xaricə ezamiyyətə göndərilən 
diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik xidmət orqanlarının 
inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən şəxslərin xarici ölkədə aldığı 
əmək haqqından sosial sığorta ödənişləri həyata keçirilmir, vergi 
tutulması müvafiq qanunvericilikdə tənzmlənir. 
21.9. Diplomatik xidmət  əməkdaşlarının xaricdə  işlədikləri 
dövrdə əldə etdikləri vəsaitin və əmlakın 

müvafiq icra hakimiyyəti 


orqanının

 müəyyən etdiyi qaydada Azərbaycan Respublikasına 
gətirilməsinə görə gömrük ödənişləri tutulmur. 
21.10. Bu maddənin müddəaları diplomatik xidmət orqanlarının 
inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən şəxslərə də şamil olunur. 
23.5. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanları dövlət qulluğunda olmayan şəxs Azərbaycan 
Respublikasının diplomatik nümayəndəliyində  və konsulluğunda 
"Diplomatik xidmət haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 
6.3.1-ci və 6.3.2-ci maddələrində göstərilən vəzifələrə  təyin 
olunduqda, həmin  şəxs üçün Azərbaycan Respublikasının müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanında bu orqanın aparıcı idarə  rəisinin vəzifə 
maaşının, digər diplomatik vəzifələrə və ya inzibati-texniki xidmətin 
həyata keçirilməsi ilə bağlı  vəzifələrə  təyin olunduqda isə  həmin 
vəzifələrə Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanında uyğun gələn vəzifələr üçün müəyyən edilmiş, vəzifə 
maaşının 50 faizi həcmində əmək haqqı saxlanılır. 
21.11. Bu maddədə 
nəzərdə tutulmuş 
təminat və 
kompensasiyaların verilməsi Azərbaycan Respublikasının  

müvafiq 


icra hakimiyyəti orqanı

  tərəfindən təsdiq olunan qaydalarla 
tənzimlənir. 
 

Maddə 22. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik 


 xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  


şəxslərin əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi 


Diplomatik xidmət  əməkdaşlarının və diplomatik xidmət 
orqanlaının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslərin  əmək 
münasibətləri "

Dövlət qulluğu haqqında

" Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu. 

Azərbaycan Respublikasının  Əmək 


Məcəlləsi

, bu Qanun və Azərbaycan Respublikasının digər normativ 
hüquqi aktları ilə tənzimlənir. 
23.6. Rotasiya qaydasında xaricə ezamiyyətə göndərilən dip-
lomatik xidmət  əməkdaşlarına və diplomatik xidmət orqanlarının 
inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslərə  vəzifəyə  təyin 
olunduqları Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayən-
 
 
392
 
393

dəliyində  və ya konsulluğunda alacaqları aylıq  əmək haqqının 50 
faizi məbləğində birdəfəlik müavinət ödənilir. 
 

Maddə 24. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik  


xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  


şəxslərin mükafatlandırılması 


Diplomatik xidmət  əməkdaşlarının və diplomatik xidmət 
orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslərin mü-
kafatlandırılması Azərbaycan Respublikasının müvafiq 
qanunvericilik aktları əsasında həyata keçirilir. 
 

Maddə 25. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik  


xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini  


həyata keçirən şəxslərin məzuniyyətləri 


25.1. Diplomatik xidmət  əməkdaşları  və diplomatik xidmət 
orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslər 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 
məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququna malikdirlər. 
25.2. Xaricdə  işləyən diplomatik xidmət  əməkdaşlarına və dip-
lomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən 
şəxslərə  əmək  şəraiti və  əmək funksiyalarının xüsusiyyətləri nəzərə 
alınmaqla, əlavə məzuniyyət verilə bilər. 
 

Maddə 26. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik  


xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən 


şəxslərin pensiya təminatı və sosial müdafiəsi 


26.1. Diplomatik xidmət  əməkdaşlarının və diplomatik xidmət 
orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən  şəxslərin 
pensiya təminatı  və sosial müdafiəsi Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 
26.2. Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndələrində 
və konsulluqlarında işləyən diplomatik xidmət  əməkdaşlarının, 
diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata 
keçirən  şəxslərin və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinin (ər, 
arvad, 18 yaşına qədər uşaqlar və 18 yaşdan yuxarı əmək qabiliyyəti 
olmayan uşaqlar) icbari tibbi sığortası dövlət hesabına həyata 
keçirilir. 
26.3. Bu müddəalar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı  tərəfindən 
ali təhsil müəssisələrinə, aspiranturaya (doktoranturaya) və elmi 
müəssisələrə göndərilənlərə də şamil edilir. 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  


Heydər Əliyev 


 
Bakı şəhəri, 8 iyun 2001-ci il 
 
№137-İİQ 
"Azərbaycan" qəzetində dərc edilmişdir (6 sentyabr 2001-ci il, 
№203)  
"Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc 
olunmuşdur (2001-ci il, №9, maddə 567) 
29 oktyabr 2002-ci il tarixli, 377-HQD nömrəli; 21 may 2004-
cü il tarixli, 676-HQ nömrəli qanunlara əsasən  əlavələr və 
dəyişikliklərlə  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  


SƏFİRLİYİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ 


 


I. ÜMUMİ MÜDDƏLAR 


 


1. Azərbaycan Respublikasının  
Səfirliyi (bundan sonra - 
Səfirlik) qəbul edən dövlətdə Azərbaycan Respublikasını təmsil edən 
diplomatik xidmət orqanıdır. Səfirlik Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
tərəfindən təsis edilir. Səfirlik Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 
Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) rəhbərlik etdiyi diplomatik 
xidmət orqanlarının vahid sisteminə daxildir. 
2. Səfirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasını, "Diplomatik xidmət haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanununu və digər qanunlarını, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərman və  sərəncamlarını, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və  sərəncamlarını, 
Diplomatik əlaqələr haqqında Vyana Konvensiyasını və Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı digər müvafiq beynəlxalq 
müqavilələri, eləcə  də beynəlxalq hüququn digər tətbiq edilə bilən 
normalarını, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 
haqqında Əsasnaməni, bu Əsasnaməni, Nazirliyin, əmr, sərəncam və 
 
394
 
395

göstərişlərini rəhbər tutur və  qəbul edən dövlətin qanunvericiliyini 
nəzərə alır. 
3. Səfirlik qəbul edən dövlətdə Azərbaycan Respublikasının 
vahid xarici siyasət xəttinin həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri 
daxilində  təmin edir və bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının 
dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, idarə, təşkilat və 
müəssisələrinin nümayəndəliklərinin, nümayəndə heyətlərinin və 
mütəxəssis qruplarının fəaliyyətini  əlaqələndirir və  işi üzərində 
nəzarəti həyata keçirir. Adı  çəkilən nümayəndəliklər, nümayəndə 
heyətləri və mütəxəssis qrupları öz fəaliyyətini Səfirlik ilə 
razılaşdırmalı  və öz fəaliyyəti barədə  Səfirliyə  məlumat 
verməlidirlər. 
4. Səfirliyin binasında və ya onun ərazisində Azərbaycan 
Respublikasının xarici dövlətdəki Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfirliyi 
(bundan sonra - Səfir) iqamətgahında Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
bayrağını qaldırır. Səfirliyin binasında və ya onun ərazisində 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri və Azərbaycan 
dilində  və  qəbul edən dövlətin dövlət dilində (dövlət dillərində) 
"Azərbaycan Respublikasının (qəbul edən dövlətin adı) Səfirliyi" 
yazısı olan lövhə vurulur. Səfirin nəqliyyat vasitəsi üzərində 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı yerləşdirilir. Azərbaycan 
Respublikasının dövlət rəmzləri qəbul edən dövlətin protokol 
təcrübəsi nəzərə alınaraq istifadə olunur. 
5. Səfirlik, səfirliyin əməkdaşları və onlarla birlikdə yaşayan ailə 
üzvləri qəbul edən dövlətdə beynəlxalq hüquq normalarına və qəbul 
edən dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq immunitet və 
imtiyazlardan istifadə edir. Səfirliyin əməkdaşları və onlarla birlikdə 
yaşayan ailə üzvləri qəbul edən dövlətin qanunvericiliyinə, adət və 
ənənələrinə hörmət etməli, qəbul edən dövlətin daxili işlərinə 
qarışmaqdan və daxili işlərinə qarışmaq kimi təsfir oluna bilər 
hərəkətlərdən çəkinməlidir. 
6. Səfirlik Nazirlik tərəfindən təsdiq olunmuş Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri və öz adı  həkk olunmuş 
möhürə, ştamplara, blanklara və bank hesablarıa malikdir. 
7. Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti olan Səfirliyin torpaq 
sahələri, binaları, qurğuları  və digər  əmlakı Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada 
Səfirliyə təhkim olunur. 
8. Səfirlik ona təhkim olunmuş əmlak üzərində sahiblik, istifadə 
və  sərəncam hüququnu Azərbaycan Respublikasının müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirir. 
 

II.SƏFİRLİYİN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ 


 
9. səfirliyin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
9.1. öz səlahiyyətləri daxilində qəbul edən dövlətdə Azərbaycan 
Respublikasını təmsil etmək; 
9.2. qəbul edən dövlətdə Azərbaycan Respublikasının vahid 
xarici siyasət xəttini öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirmək; 
9.3. qəbul edən dövlətdə Azərbaycan Respublikasının milli 
maraqlarını, o cümlədən suverenliyini, təhlükəsizliyini,  ərazi bü-
tövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını, siyasi, iqtisadi və digər 
maraqlarını diplomatik üsul və vasitələrlə öz səlahiyyətləri daxilində 
təmin etmək və müdafiə etmək; 
9.4. qəbul edən dövlətdə Azərbaycan Respublikasının, onun 
vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərinin hüquq və maraqlarını öz 
səlahiyyətləri daxilində müdafiə etmək; 
9.5. qəbul edən dövlətdə Azərbaycan Respublikasının diplomatik 
və konsul əlaqələrini qanunvericiliklə  nəzərdə tutulmuş qaydada 
həyata keçirmək; 
9.6. qəbul edən dövlətə  rəsmi nümayəndə heyətlərinin 
səfərlərinin hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə öz səlahiyyətləri 
daxilində kömək etmək. 
 

Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iilr-hft-rzind-36-saatdan-24.html

iilr-hft-rzind-36-saatdan-29.html

iilr-hft-rzind-36-saatdan-33.html

iilr-hft-rzind-36-saatdan-38.html

iilr-hft-rzind-36-saatdan-42.html