Estimation Command:

=====================

LS (MVD) C MVS (MVS)^2


Estimation Equation:

=====================

MVD = C(1) + C(2)*MVS + C(3)*(MVS)^2
Substituted Coefficients:

=====================MVD = -60620106.41 + 5856419.656*MVS - 137640.885*(MVS)^2 (3.1)

Nəticə:

Optimal mənfəət vergisi dərəcəsi 21.3 faiz

Estimation Command:

=====================

LS (CVD) MVS (MVS)^2


Estimation Equation:

=====================

CVD = C(1)*MVS + C(2)*(MVS)^2
Substituted Coefficients:

=====================

CVD = 307027.5379*MVS - 9318.595278*(MVS)^2 (3.2)

Nəticə:

Uzun müddətli dövrdə optimal mənfəət vergisi dərəcəsi 16.47 faizdir
Estimation Command:

=====================

LS (CVD-NSVD) (MVS) @TREND MA(3)
Estimation Equation:

=====================

CVD-NSVD = C(1)*MVS + C(2)*@TREND + [MA(3)=C(3),BACKCAST=1997]
Substituted Coefficients:

=====================CVD-NSVD = -33050.94734*MVS + 113841.5895*@TREND + [MA(3)=-0.842370745,BACKCAST=1997] (3.3)Nəticə:

Mənfəət vergisi dərəcəsinin hər bir faiz aşağı salınması qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmalarını təxminən 33 milyon manat artırır.
Estimation Command:

=====================

LS (CVD-NSVD) (MVS) (MVS)^2
Estimation Equation:

=====================

CVD-NSVD = C(1)*MVS + C(2)*(MVS)^2
Substituted Coefficients:

=====================CVD-NSVD = 122713.085*MVS - 3779.254379*(MVS)^2 (3.4)Nəticə:

Uzun müddətli dövrdə mənfəət vergisi dərəcəsi 16.23 faiz olduqda qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmaları max olur.
Estimation Command:

=====================

LS(DERIV=AA) LOG(CVD-NSVD) MVS (MVS)^2 MA(1)
Estimation Equation:

=====================

LOG(CVD-NSVD) = C(1)*MVS + C(2)*(MVS)^2 + [MA(1)=C(3),BACKCAST=2003]
Substituted Coefficients:

=====================LOG(CVD-NSVD) = 1.600653422*MVS - 0.04336041677*(MVS)^2 + [MA(1)=-0.9218312183,BACKCAST=2003] (3.5)Nəticə:

Qisa müddətli dövrdə mənfəət vergisi dərəcəsi təxminən 19 faiz olduqda qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmalarının artımı max olur.

Estimation Command:

=====================

LS (EDVD) MVS @TREND


Estimation Equation:

=====================

EDVD = C(1)*MVS + C(2)*@TREND
Substituted Coefficients:

=====================

EDVD = -14652.56196*MVS + 48119.50584

Nəticə:

Mənfəət vergisi dərəcəsinin 1 faiz aşağı salınması təxminən 14.7 milyon manat ƏDV üzrə daxilolmaları artırır.

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III Fəsil. VERGİ DƏRƏCƏLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ - Nəsirov Samir Şakir oğlunun «AZƏrbaycanda müƏSSİSƏLƏRİn...


III Fəsil. VERGİ DƏRƏCƏLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ


3.1. Mənfəət vergisinin optimal dərəcəsinin müəyyən edilməsi


Mənfəət vergisinin dərəcəsinin cəmi vergi daxilolmalarına və mənfəətdən vergi daxilolmalarına təsirinin araşdırılmasından və müvafiq hesablamalardan aşağıdakı nəticələr alınmışdır:

1. Mənfəət vergisi dərəcəsi 20 faiz olduqda mənfəətdən cəmi vergi daxilolmaları maksimum olur. Başqa sözlə, mənfəət vergisi dərəcəsinin mənfəətdən cəmi vergi daxilolmalarına (neft və qeyri-neft sektorları üzrə) təsiri baxımından optimal dərəcəsi təxminən 20 faizdir.  1. Uzun müddətli dövrdə cəmi vergi daxilolmalarına təsir baxımından optimal mənfəət vergisi dərəcəsi 16.47 faizdir. Buradan belə nəticəyə gələ bilərik ki, mənfəət vergisinin dərəcəsinin aşağı salınması mənfəət vergisi üzrə daxilolmaların artımından daha çox digər vergilər üzrə daxilolmaları artırır. Qeyd edək ki, Hasilatın pay bölgüsü üzrə fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətləri ancaq saziş bağlandığı dövrdəki mənfəət vergisinin dərəcəsi ilə mənfəət vergisi ödəyirlər və mənfəət vergisi dərəcəsinin dəyişdirilməsi onlara aid deyil. Onda belə qənaətə gələ bilərik ki, mənfəət vergisinin optimal dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi Neft şirkəti də daxil olmaqla qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmaları üçün məna daşıyır.

  2. Mənfəət vergisi dərəcəsinin hər bir faiz aşağı salınması qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmalarını təxminən 33 milyon manat artırır.

  3. Uzun müddətli dövrdə mənfəət vergisi dərəcəsi 16.23 faiz olduqda qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmaları max olur.

  4. Qısa müddətli dövrdə mənfəət vergisi dərəcəsi təxminən 19 faiz olduqda qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmalarının artımı max olur.

  5. Mənfəət vergisi dərəcəsinin 1 faiz aşağı salınması təxminən 14.7 milyon manat ƏDV üzrə daxilolmaları artırır.

Mənfəət vergisinin təhlili
Dependent Variable: MVDMethod: Least SquaresSample (adjusted): 2008-2013Included observations: 6 after adjustments


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  C

-60620106

20225027

-2.997282

0.0578

MVS

5856420.

1908304.

3.068913

0.0546

(MVS)^2

-137640.9

44521.58

-3.091555

0.0536R-squared

0.763803

    Mean dependent var

746023.2

Adjusted R-squared

0.606338

    S.D. dependent var

848124.7

S.E. of regression

532134.6

    Akaike info criterion

29.51403

Sum squared resid

8.50E+11

    Schwarz criterion

29.40991

Log likelihood

-85.54210

    F-statistic

4.850624

Durbin-Watson stat

1.914600

    Prob(F-statistic)

0.114792Dependent Variable: CVDMethod: Least SquaresSample (adjusted): 2000-2013Included observations: 14 after adjustments


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  MVS

307027.5

85142.28

3.606053

0.0036

(MVS)^2

-9318.595

2971.417

-3.136078

0.0086R-squared

0.347771

    Mean dependent var

1366121.

Adjusted R-squared

0.293419

    S.D. dependent var

1666352.

S.E. of regression

1400708.

    Akaike info criterion

31.27442

Sum squared resid

2.35E+13

    Schwarz criterion

31.36571

Log likelihood

-216.9209

    Durbin-Watson stat

0.330846Dependent Variable: CVD-NSVDMethod: Least SquaresSample (adjusted): 2003-2013Included observations: 11 after adjustments
Convergence achieved after 12 iterations


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  MVS

-33050.95

13582.07

-2.433425

0.0410

@TREND

113841.6

24464.74

4.653293

0.0016

MA(3)

-0.842371

0.080526

-10.46079

0.0000R-squared

0.761960

    Mean dependent var

600328.3

Adjusted R-squared

0.702450

    S.D. dependent var

538883.2

S.E. of regression

293951.0

    Akaike info criterion

28.24721

Sum squared resid

6.91E+11

    Schwarz criterion

28.35573

Log likelihood

-152.3597

    Durbin-Watson stat

1.438922Inverted MA Roots

      .94

    -.47-.82i

  -.47+.82iDependent Variable: CVD-NSVDMethod: Least SquaresSample: 2003-2013Included observations: 10

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  MVS

122713.1

42922.23

2.858963

0.0212

(MVS)^2

-3779.254

1616.337

-2.338160

0.0476R-squared

0.283676

    Mean dependent var

639740.8

Adjusted R-squared

0.194135

    S.D. dependent var

551068.0

S.E. of regression

494693.5

    Akaike info criterion

29.23812

Sum squared resid

1.96E+12

    Schwarz criterion

29.29864

Log likelihood

-144.1906

    Durbin-Watson stat

0.733690Dependent Variable: LOG(CVD-NSVD)
Method: Least SquaresSample: 2008-2013Included observations: 5Convergence achieved after 65 iterations


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  MVS

1.600653

0.123125

13.00028

0.0059

(MVS)^2

-0.043360

0.005353

-8.099971

0.0149

MA(1)

-0.921831

0.324942

-2.836914

0.1050R-squared

0.921034

    Mean dependent var

13.67953

Adjusted R-squared

0.842069

    S.D. dependent var

0.560867

S.E. of regression

0.222892

    Akaike info criterion

0.119448

Sum squared resid

0.099361

    Schwarz criterion

-0.114890

Log likelihood

2.701381

    Durbin-Watson stat

3.373811Inverted MA Roots

      .92

Dependent Variable: EDVDMethod: Least SquaresSample (adjusted): 2008-2013Included observations: 8 after adjustments


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  MVS

-14652.56

4991.084

-2.935747

0.0261

@TREND

48119.51

8670.707

5.549663

0.0014R-squared

0.799585

    Mean dependent var

300543.0

Adjusted R-squared

0.766182

    S.D. dependent var

166349.0

S.E. of regression

80437.53

    Akaike info criterion

25.64067

Sum squared resid

3.88E+10

    Schwarz criterion

25.66053

Log likelihood

-100.5627

    Durbin-Watson stat

1.865546


?


iilr-hft-rzind-36-saatdan-47.html

iilr-hft-rzind-36-saatdan-51.html

iilr-hft-rzind-36-saatdan-8.html

iimrhl1969-1987-ciillr--.html

iin-balalardi-trbieleude.html