1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 122

Microsoft Word Su ehtuyatlari docx - səhifə 58

səhifə58/122
tarix26.10.2017
ölçüsü13.72 Kb.

156

H²SSƏ. Su ehtiyatlar¯ və onlar¯n m³asir dəyi¼mələri 
düzənliklərində çöküntülərin effektiv qalınlığının maksimal qiymətləri çay-
ların gətirmə konuslarının baş hissələrində müşahidə edilir.

 


C ə d v ə l   6.3

 


Dağətəyi düzənliklərin məsamə-lay suları hövzələri üzrə 
su horizontlarının hidrogeoloji parametrləri 
Yeralt
ı su hor
izo
nt

Su
 ho
ri
zo
ntu
nun
 
tav
an
ın
ın yat
m


ri
nl
iy
i, m 
Statik
 v
ə ya
 
pyez
omet
ri


vi
yy
ə, m 
H
idr
or
ely
ef
in
 
mailliy

Susa
xl
aya
n s
üxu
r-
lar
ın qa
lınl
ığ
ı, m

 


Q
uyu
lar
ın s
ərfi, l/s

 


Xüs
usi s
ərf
, l/s
.m

 


Susa
xlayan s
üxur-
lar
ın
 filtrasiy

əmsal
ı, m/gün

 


Samur-Qusarçay düzənliyi 
(800 m dərinliyə qədər) 
Təzyiqsiz 
(xvalın) 
- 0-35 
0,017-
0,002 
15-80 
1,4-
166,6 
0,35-
22,9 
2,7-150 
Təzyiqsiz 
(qusar) 
- 0,2-150 
0,2-
0,011 
до 100 
5,2-18 
0,25-
1,25 
1,1-13,4 
Təzyiqli 
(xəzər) 
40-80 +18,5-19 
0,015-
0,004 
50-115 7,2-66,8  1-12,2  5,7-246 
Təzyiqli 
(bakı) 
68-
305 
+3 – +6
0,009-
0,003 
10-200 6-55,8  1-5 
4-55 
Təzyiqli 
(qusar) 
62-
236 
+22,5-25
0,02-
0,002 
6-60 3,4-54,1 
0,3-13,6 
3,2-86,6 
Təzyiqli 
(abşeron) 
132-
420 
+122-5 
0,026-
0,004 
5-288 4,5-82 0,1-3,4 
0,4-38,1 
Qanıx-Əyriçay düzənliyi  
(300-400 m dərinliyə qədər) 
Təzyiqsiz -  89-dək 
0,05-
0,003 
10-328 
0,06-
27,2 
13,6-dək 0,02-35,5 
Təzyiqli 10-70 +50-7,8 
0,05-
0,002 
100-dək 
0,2-
106,0 
0,03-2,2 0,03-73 
Şirvan düzənliyi (300-400 m dərinliyə qədər) 
Əlicançay-Türyançay sahəsi 
Təzyiqsiz -  0,4-25 
0,025-
0,0007 
4,4-
109,6 
0,05-
11,8 
0,02-5,4 0,2-64,1 
I Təzyiqli 
13-
128 
+1,2-
16,5 
0,02-
0,0007 
4,8-
170,7 
0,2-13,3 0,04-3,4 0,4-27,9 
II Təzyiqli 
75-
255 
+5,5-
14,5 
0,025-
0,0004 
6,1-73,8 0,1-6,7 0,03-2,7 0,2-15,1
III 
Təzyiqli 
62-
316 
+9-17 
0,05-
0,004 
4,5-49,1 0,05-7,1 0,02-3,8 0,1-17,9 

6. Hidrogeoloji ¼ərait və yeralti su ehtiyatlari 
157 

 


 
Göyçay sahəsi 
Təzyiqsiz - 0,5-73,3 
0,025-
0,0008 
3,5-
119,5 
0,07-3,1 0,02-3,5 0,1-25,9 
I Təzyiqli 
21-
100 
+7,2-
20,8 
0,02-
0,002 
3,6-
107,5 
0,07-9,2 0,02-4,2 0,3-18,2 
II Təzyiqli 
93-
274 
+16,4-
3,7 
0,02-
0,002 
4,7-52,4 0,04-8,3 0,01-0,7 0,1-17,2 
Girdimançay-Ağsu sahəsi 
Təzyiqsiz - 0,5-44,3 
0,03-
0,002 
13,9-
178,6 
0,07-1,5 0,02-1,1 0,2-21,6 
I Təzyiqli 21-83 +8,2-9,7 
0,02-
0,002 
3-51 0,06-1,4 
0,02-1,4 
0,2-18,3 
II Təzyiqli 
83-
170 
+19,1 – 
+2,9 
0,02-
0,0022 
3,6-30,2 0,12-2 0,03-1,5 0,2-35,3 
III 
Təzyiqli 
89-
240 
18,6-
43,2 
- 7,7-86,4 
0,04-4,1 
0,003-
0,4 
0,1-9,9 
Gəncə-Qazax düzənliyi  
(300-400 m dərinliyə qədər) 
Kürün sol sahil sahəsi 
Təzyiqsiz - 0,3-22,9  - 
68,7-
185,2 
2-25 0,09-3,2 
0,5-10,4 
I Təzyiqli 
58-
218 
+14,2-45 -  23-57,2 
3,9-22 
0,48-
1,55 
2,8-11,9 
II Təzyiqli 158 
19 

17,8 

0,49 
4,6 
Şimal-qərb sahəsi 
Təzyiqsiz - 0,8-54,2 
0,12-
0,008 
12,1-
109,9 
0,1-8,3 
0,007-
2,4 
0,1-13,8 
I Təzyiqli 
22-
96,5 
+6,3-80 
0,042-
0,004 
6,3-84 0,4-20 
0,03-
1,74 
0,1-16,2 
II Təzyiqli 
68,5-
191 
+8,3-
80,7 
0,028-
0,005 
5-54,7 0,28-20 0,06-2,1 0,7-17,1 
IV 
Təzyiqli 
(akcaqıl) 
241,5 10,3  0,001 

0,75  1,36 
9,8 
Mərkəzi sahə 
Təzyiqsiz - 0,2-97,8 
0,083-
0,009 
5,5-
132,7 
0,04-
23,8 
0,007-
6,8 
0,006-
49,9 
I Təzyiqli 
19,3-
171,5 
+32-77 
0,036-
0,005 
3-97,3 0,21-57 0,02-8,7 
0,04-
105,9 
II Təzyiqli 
102-
176 
+13,7-
51,7 
0,025-
0,006 
5,5-
129,5 
0,6-25 
0,06-
3,13 
0,5-55,6 
III 
Təzyiqli 
(abşeron) 
198-
240 
5,3-9,1 
0,018-
0,006 
21,5-
44,5 
6,5-12 1,3-1,85 5,6-16,2 
Cənub-şərq sahəsi 
Təzyiqsiz - 0,8-46,6 0,1-
6-103,7 0,09-
0,03-
0,2-48 

158

H²SSƏ. Su ehtiyatlar¯ və onlar¯n m³asir dəyi¼mələri 
0,004
32,7 
10,8
I Təzyiqli 
23-
102,5 
+6,9-58
0,05-
0,004 
2,6-72 0,04-45 0,06-5,9 0,3-45,8 
II Təzyiqli 
81-
192 
+9-14 
0,02-
0,002 
3-68 0,43-12 0,04-2 1,7-17,5 
III 
Təzyiqli 
(abşeron) 
120-
283 
+2,2-
23,9 
0,015-
0,01 
14,5-
26,8 
0,47-9 
0,06-
1,55 
0,5-11,8 
IV 
Təzyiqli 
(akcaqıl) 
36-
284 
+24,2-
32,2 
0,023-
0,001 
5-87 
0,48-
36,8 
0,04-
3,06 
0,9-36,7 
Qarabağ düzənliyi  
(300-400 m dərinliyə qədər) 
Təzyiqsiz -  0,7-31 
0,014-
0,001 
5-50 0,06-20 
0,04-
8,65 
0,2-93,2 
I Təzyiqli 
20-
100 
+2,4-56
0,03-
0,0003 
4-109,5
0,07-
11,7 
0,05-4,2 0,9-38,7 
II Təzyiqli 
70-
270 
+15,1-22
0,01-
0,001 
5-104 
0,16-
13,8 
0,06-2,1 0,1-10,2 
III 
Təzyiqli 
115-
290 
+15-7,5
0,008-
0,004 
до 51 
0,1-10,3 
0,08-0,9 
0,5-11,6 
IV 
Təzyiqli 
(abşeron) 
125-
400 
и 
более 
+15-7,8 
0,007-
0,003 
20-40 0,6-23,2 0,1-0,9 0,9-18,8 
V Təzyiqli 
(akcaqıl) 
200-
380 
+3-11,1
0,01-
0,005 
3-43 0,16-1,2 
0,1-0,24 1,6-4,5 
Mil düzənliyi  
(300-400 m dərinliyə qədər) 
Təzyiqsiz -  1-80 
0,006-
0,0007 
2-45 20 0,04-8 
0,8-51,5 
I Təzyiqli 
16-
110 
+8,2-37
0,01-
0,0007 
3-59 13,7 
0,01-3,9 
0,02-97 
II Təzyiqli 
85-
185 
+7,5-3,7 
0,002-
0,0007 
3-75 9 
0,02-2,3 
0,2-15,5 
III 
Təzyiqli 
78-
242 
+17,7-
0,6 
0,006-
0,0009 
7-77 
До 24,3 
0,02-2,2 
2,4-14,9 
IV 
Təzyiqli 
(abşeron) 
90-
300 
+13,1-
16,6 
0,012-
0,0008 
3-76 
до 43 
0,1-1,64 
0,3-42,2 
V Təzyiqli 
(akcaqıl) 
100-
300 
+35,5-45
0,02-
0,012 
4-140 
до 22,3 
0,02-1,5 
0,1-19,8 
Cəbrayıl düzənliyi  
(200-300 m dərinliyə qədər) 
Təzyiqsiz 
(allüvial) 
- 0,7-30 
0,03-
0,005 
10,8-119 0,13-9,1  0,014-3
3-24,2 
Təzyiqsiz -  20-81  0,05-
23-210 0,07-18 
0,01-1,8 
0,01-6,8 

:

wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Yazıçı-publisist Akif Əlinin "Öncə Vətəndir"
2017 -> K. K. T. C. Hentbol federasyonu
2017 -> Sualti ragbiSİ talimatnamesi
2017 -> Analiza pest zespół klasztorno-pałacowy
2017 -> Hiperemezis gravidarumlu(HG), özellikle psikojenik orijinli olgularda hipnoterapi yararını sağlamak
2017 -> Representasi maskulinitas dalam film talak 3 (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes) Syulhajji S
2017 -> Microsoft Word a link to the interview only docx


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


leumettanu-sociologiya---6.html

leumettanu-sociologiya-h-.html

leumettik-maizi-bar.html

leumettk--ekonomikali.html

leumettk-amtamasiz-etu--.html